Nga nesër ndryshon orari i punës për administratën! Ja orari si do të punohet

325

Gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, orari i punës për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike/shtetërore d0o të jetë 08:00-13:00.

Nëpunësit civilë dhe punonjësit e përmendur në  këtë pikë, gjatë kësaj periudhe, ngarkohen të kryejnë çdo detyrë funksionale që iu ngarkohet nga eprori i drejtpërdrejtë apo titullari i institucionit, e  cila mund të përmbushet në kushtet e banesës, nëpërmjet komunikimit telefonik apo të mënyrave të tjera të komunikimit elektronik.”. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë” shkruhet në vendimi e botuar në Fletoren Zyrtare.