Miratohet fondi, BE jep 194 milion euro për investime infrastrukturore në Ballkan

71

Banka Europiane për Rikonstruksion dhe Zhvillim, BE dhe donatorët dypalësh po rrisin angazhimin e tyre në Ballkanin Perëndimor. Gjatë takimit të 21-të të Komitetit Drejtues të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF), u aprovuan 194 milion euro në BE dhe grante bilaterale për projekte të reja digjitale, mjedisore, transporti dhe energjetike në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Këto projekte do të mbështeten nga huatë e BERZH dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare (IFI). Deri më tani, angazhimet totale të BE-së dhe donatorëve bilaterale nën WBIF janë mbi 1 miliardë euro, ndërsa investimet totale nga IFI-të arrijnë mbi 5,5 miliardë euro.

Grantet e aprovuara për projektet e BERZH pritet të përdorin më shumë se 400 milion euro në investime. Ato përfshijnë ndërtimin e tre seksioneve të reja automobilistike për Korridorin Vc në Bosnje dhe Hercegovinë, dy seksione të reja të Korridorit X në Maqedoninë e Veriut, rehabilitimin e hekurudhave të Kosovës, infrastrukturën e ujërave të zeza dhe kanalizimeve në Gjilan dhe lidhjen me brez të gjerë për shkollat ​​rurale në Serbi.

BERZH dhe BE gjithashtu nënshkruan dy marrëveshje kontributi në vlerë totale 45 milion euro për të mbështetur programin Këshilla për biznesin e vogël në Ballkanin Perëndimor dhe Programin Rajonal të Efikasitetit të Energjisë. WBIF është një kornizë që kombinon burimet nga donatorët dhe IFI, i cili synon të forcojë lidhjet brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së, si dhe të forcojë zhvillimin socio-ekonomik.

WBIF është një iniciativë e përbashkët nga BE, institucionet financiare ndërkombëtare, donatorë dypalësh dhe qeveritë e Ballkanit Perëndimor dhe është themeluar për të mbështetur zhvillimin socio-ekonomik dhe pranimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian. (EBRD)