Projekti/ Rikonstruksion rrugëve të 100 fshatrave dhe ndërhyrje në fasadat në zonat urbane

311

Fondi Shqiptar i Zhvillimit synon që përmes dy projekteve të veçanta të riparojë shtresat asfaltike të rrugëve në zonat që ishin në listën e 100 fshatrave si dhe të përmirësojë fasadat në disa zona urbane.

Këtë të mërkurë përmes hapjes në seri të disa procedurave të prokurimit FSHZH ka parashikuar një fond limit rreth 1.6 miliardë lekë apo rreth 13 milionë euro për kryerjen e këtyre ndërhyrjeve.

Konkretisht janë gjashtë kontrata ku e para: Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 1 dhe 2) me një vlerë 466 milionë lekë, ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike (rajoni 3)” 433 milionë lekë, Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 4) po 433 milionë lekë. Të gjitha këto kontrata kanë të bëjnë me riparimin e rrugëve problematike që janë raportuar nga njësitë e qeverisjes vendore.