15 maji, Dita Botërore e Familjeve

9

Sot është Dita Botërore e Familjeve. Në një kohë kur popullsia në rang botëror ka arritur 8 miliardët, Kombet e Bashkuara shohin me vëmendje ndryshimin demografik i cili është një nga megatrendet më të rëndësishme që ndikon në botën tonë dhe në jetën e mirëqenien e familjeve në mbarë botën.

Tendencat demografike ndikohen kryesisht nga fertiliteti dhe vdekshmëria. Një numër më i ulët i lindjeve sjell përfitime për familjet pasi ato janë më të afta të investojnë në shëndetin dhe arsimin e fëmijëve të tyre, gjë që pasohet nga ulja e varfërisë dhe zhvillimi më i mirë socio-ekonomik.

Hulumtimet tregojnë se ulja e fertilitetit gjithashtu rrit pjesëmarrjen e grave në punë. Por ana tjeter e medaljes është se familjet sa vjen e bëhen më të vogla në numër, duke pasur më pak gjasa të përballen me kujdesin dhe detyrimet e tjera shtëpiake. Në kohë papunësie ose sëmundjeje, familjet kanë më pak anëtarë për t’u mbështetur. Për më tepër, nivelet e ulëta të lindshmërisë mund të dëmtojnë forcat e punës dhe strukturat sociale duke shkaktuar reagime drastike me pasoja të vështira për t’u parashikuar për çështje që shkojnë nga sigurimi social deri te barazia gjinore.

Kështu që Dita Botërore e Familjeve këtë vit vjen për të rritur ndërgjegjësimin për ndikimin e tendencave demografike në familje.

/ata.gov.al