Henry Smith Williams 1904: Shqiptarët janë popullsia më e vjetër në Europë

27

Henry Smith Williams ne librin ‘The Historians History of the World Poland the Balkans’ New York nga shb ‘The Outlook Company’ ne vitin 1904 shkruan:

“Trakët janë zhdukur tërësisht sot; pasardhës të tyre të latinizuar janë rumunët.
Nga ilirët dhe epirotët, vetëm shqiptarët, ose arnautët, vazhdojnë të ekzistojnë.
Përkrah me baskët, shqiptarët janë popullsia më e vjetër në Europë”