Ranger/Roja mjedisore në Shqipëri

382

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, AKZM, ka në përbërje “Rangers-at”, të cilët monitorojnë florën dhe faunën e egër, ndalojnë aktivitevet e paligjshme, edukojnë fëmijët dhe të rinjtë me njohuri për natyrën, njihen me shqetësimet dhe nevojat e komunitetit të zonës, zhvillojnë guida natyrore, monitorojnë zhvillimin e turizmit në zonë, etj.

Ligji i ri për Zonat e Mbrojtura i cili ka nisur të përgatitet, pritet të miratohet së shpejti dhe të krijojë “Shërbimin e Rangers-ave”.