U nënshkrua “Memorandumi i Mirëkuptimit” ndërmjet Shqipërisë dhe Kuvajtit, për bashkëpunim në fushën e bujqësisë, mbrojtjes së bimëve, sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe peshkimit.

210