Ja afati deri kur mund të regjistroni tokat bujqësore, falas

139

Të gjithë njerëzit që janë përfitues të tokave bujqësore sipas ligjit nr.7501, dhe që nuk janë të pajisur me  Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi, të drejtohen në Bashkinë e qytetit të tyre, sepse Bashkia do t’i plotësojë falas.

Afati deri kur fermerët mund të plotësojnë dosjen e pronësisë falas është deri  në datën  31 dhjetor 2018.